Бланк наряд-акт на виконання робіт

бланк наряд-акт на виконання робіт

Рекомендации, которые даны ниже в этой статье, справедливы не только для СТО по ремонту автомобилей, но и для других организаций, которые осуществляют ремонт от велосипеда до самолета. Допуск до робіт може оформлюватись як на загальний термін проведення робіт, так і на щоденне виконання робіт. Форма N 6-НП Акт приймання-здавання нафтопродуктів з нафтопродуктопроводів. Форма N ПБАСГ-5 Акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада). Форма N ДБАСГ-2 Акт на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин). Форма N ДБАСГ-4 Акт на списання багаторічних насаджень. Форма № инв-5 Відомість результатів інвентаризації Товарно-транспортна накладна на відпуск хлібобулочних виробів. Пункт 8 . Ответственный руководитель работ перед подписани ем наряда-допуска долж ен ознакомиться с записями в наряде, имеющейся нормативной и технической документацией, оценить полноту мер по обеспечению безопасных условий работ и, при необходимости, уточнить и дополнить их. Пункт 5 . При указани и времени начала и окончания работ необходи мо учи тывать, что работники могут находи ться в зоне работ только в ук азанное время и только в присутствии ответстве нного исполнителя или руководителя работ. Кожний отвір в робочій площадці обладнується відповідними засобами для запобігання падінню людей чи предметів. 3.11. На робочих місцях не допускається розміщувати та накопичувати матеріали, що не використовуються для роботи. Для виконання робіт на висоті оформлюють наряд-допуск, форму якого наведено у Правилах охорони праці під час виконання робіт на висоті. Укриття повинні мати пристрої для підключення до аспіраційних систем (фланці, патрубки тощо). 7.6.8 Полімерні матеріали і вироби повинні застосовуватися відповідно до переліку, затвердженому у встановленому порядку. Действия автосервиса там регламентирует документ СТБ1175. Конечно, этот документ не идеален и в нем больше защищены интересы дилеров и маленьких гаражей.

РД 34.03.284-96 Инструкция по организации и производству

Скачать DOC: metod_SOK.doc

Скачать PDF: jurnal_book.pdf

Похожие записи: